Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden (hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (hieronder gedefinieerd).

Bij het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden wordt een bindende overeenkomst gevormd tussen jou en The Job Bar. Lees deze Gebruiksvoorwaarden goed door, zodat je op de hoogte bent van al jouw rechten en plichten onder de overeenkomst.

Artikel 1 – Definities

Onderstaande begrippen worden met een beginhoofdletter aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden, zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Onder deze begrippen kun je het volgende verstaan:

Aanvraagformulier – formulier dat de Werkgever ter gebruikmaking van de Dienst invult op de Website van The Job Bar;

Betaalde Opties – de opties die de Werkgever bij het invullen van het Aanvraagformulier tegen betaling kan aanschaffen om extra bereik te creëren voor de Vacature;

Databank – de op The Job Bar (https://www.jobbar.nl) gefaciliteerde database(s) met daarin door The Job Bar namens Gebruikers geplaatste Vacatures;

Dienst – de dienst die The Job Bar aan de Gebruiker verleent om, onder de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, via de Website Vacature(s) te laten plaatsen, promoten en verspreiden op de Website en Social media;

Gebruiker – Werkgevers en/of Uitzendbureaus die gebruikmaken van de Dienst;

Gebruiksvoorwaarden – deze gebruiksvoorwaarden van The Job Bar;

Intellectuele Eigendomsrechten – alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Partijen – The Job Bar en de Gebruiker gezamenlijk;

Privacyverklaring – de privacyverklaring van The Job Bar, beschikbaar op https://www.jobbar.nl/privacyverklaring;

Social media – de social media accounts van The Job Bar via Instagram (https://instagram.com/thejobbar), Facebook (https://facebook.com/thejobbar) en Twitter (https://twitter.com/thejobbar);

Sollicitant – de Werkzoekende die solliciteert op een openstaande Vacature van een Gebruiker via The Job Bar;

The Job Bar – de eenmanszaak The Job Bar is gevestigd aan de Kolblei 36 (1633DN) te Avenhorn en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72654090;

Uitzendbureau -de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als uitzendbureau (of een hieraan gelijk te stellen partij) gebruikmaakt van de Dienst;

Vacature – een op initiatief van een Werkgever of Uitzendbureau geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;

Website – de website van The Job Bar op https://www.jobbar.nl en alle onderliggende pagina’s;

Werkdag – maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen;

Werkgever – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever (niet zijnde een uitzendbureau) gebruikmaakt van de Dienst;

Werknemer – de natuurlijke persoon die als werknemer in dienst is bij de Werkgever;

Werkzoekende – de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 The Job Bar is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Op de Website zijn te allen tijde de meest actuele Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. De Gebruiksvoorwaarden worden daarnaast tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. De Gebruiker accepteert gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk op het moment dat de Gebruiker het gebruik van de Dienst verlengt, of op een later moment opnieuw gebruikmaakt van de Dienst na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is de enige optie voor Gebruiker om geen gebruik meer te maken van de Dienst.
2.2 De Gebruiker aanvaardt de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk door The Job Bar van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de resterende bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden bestaan en volledig van toepassing. The Job Bar zal de nietige of vernietigde Gebruiksvoorwaarden in overleg met de Gebruiker vervangen door nieuwe bepalingen. Hierbij wordt door Partijen getracht zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling(en) in acht te nemen.

Artikel 3 – Toegang tot de Dienst

3.1 Op de Website worden nadere voorwaarden gesteld aan de manier waarop de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben veelal maar niet uitsluitend betrekking op de criteria waaraan een door de Gebruiker op The Job Bar te laten plaatsen Vacature moet voldoen.
3.2 Om een Vacature door The Job Bar te laten plaatsen vult de Werkgever het Aanvraagformulier in en accepteert hij de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring. Als er Betaalde Opties worden afgenomen betaalt hij op een wijze die door The Job Bar wordt aangeboden. De Werkgever staat er jegens The Job Bar voor in dat de informatie die hij bij het plaatsen van zijn Vacature verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Vacature te plaatsen op naam van een ander.
3.3 Om een Vacature door The Job Bar te laten plaatsen vult het Uitzendbureau het Aanvraagformulier Uitzendbureaus in en accepteert hij de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring. Hij betaalt op een wijze die door The Job Bar wordt aangeboden. Het Uitzendbureau staat er jegens The Job Bar voor in dat de informatie die hij bij het plaatsen van zijn Vacature verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Vacature te plaatsen op naam van een ander.
3.4 De Gebruiker staat er jegens The Job Bar voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker zal The Job Bar volledig vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.
3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte contactgegevens en informatie ten aanzien van de geplaatste Vacature alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de contactgegevens en/of informatie indien deze niet langer correct is. Contactgegevens en/of informatie in de Vacature kan worden aangepast en/of aangevuld door The Job Bar hiervan per e-mail of contactformulier op de Website op de hoogte te stellen. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte contactgegevens en informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

Artikel 4 – Gebruik van de Dienst

4.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik. The Job Bar sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat The Job Bar een platform biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact worden gebracht. The Job Bar heeft geen bemoeienis met de door Gebruiker aangeleverde informatie ter inhoud van de Vacature. The Job Bar heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruiker en Sollicitanten wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
4.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.
4.4 The Job Bar is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Gebruiker

5.1 Door het afnemen van de Dienst geeft de Gebruiker The Job Bar toestemming ter beschikking gestelde Vacatures op de Website te plaatsen en via Social media of anderszins te verspreiden en promoten.
5.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures die ter beschikking worden gesteld via de Dienst gebruikt kunnen worden door Werkzoekenden.
5.3 De Gebruiker is ervan op de hoogte dat per geplaatste Vacature voor één functie Werknemers kan worden geworven. De Gebruiker verklaart dat de aangeboden informatie ter inhoud van de Vacature betrekking heeft op het verwerven van Werknemers binnen één functie. Indien Gebruiker voor meerdere functies Werknemers wenst te werven, dient Gebruiker voor iedere functie een aparte vacature te plaatsen.
5.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om informatie ter inhoud van de Vacature op te geven die:
a. ertoe strekt Werknemers voor meer dan één functie te werven;
b. reclameboodschappen bevat;
c. verwijst naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Website;
d. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
e. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van The Job Bar te omzeilen;
f. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij The Job Bar betrokken is;
g. gebruikmaakt van andere dan de door The Job Bar goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
h. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
i. inbreuk maakt op rechten van The Job Bar en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
j. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
k. de belangen en goede naam van The Job Bar kan schaden.
5.5 Buiten de in Artikel 5.4 genoemde redenen, kan The Job Bar weigeren een Vacature te plaatsen indien zij van mening is dat de opgegeven informatie ter inhoud van de Vacature, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of op een andere manier ongeschikt of ongewenst is. De weigering van Vacatures kan op geen enkele wijze leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van The Job Bar.
5.6 Bij weigering van Vacatures worden reeds betaalde bedragen aan The Job Bar ten aanzien van de geweigerde Vacature gerestitueerd.
5.7 The Job Bar behoudt zich het recht voor om reeds geplaatste Vacatures te verwijderen indien zij van mening is dat de inhoud van de Vacature, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of op een andere manier ongeschikt of ongewenst is. De verwijdering van Vacatures kan op geen enkele wijze leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van The Job Bar.
5.8 Bij verwijdering van reeds geplaatste Vacatures worden betaalde bedragen aan The Job Bar ten aanzien van de verwijderde Vacature naar rato van de resterende looptijd gerestitueerd.
5.9 The Job Bar behoudt zich het recht voor om te allen tijde delen van de aangeboden informatie ter inhoud van een Vacature in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen uit de geplaatste Vacature, indien dit naar het oordeel van The Job Bar noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van The Job Bar. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker Artikel 5.4 overtreedt.
5.10 Het is de Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen in een reeds geplaatste Vacature door te geven die ertoe leiden dat de Vacature betrekking krijgt op een geheel nieuwe opdrachtgever en/of functie. Voor een nieuwe opdrachtgever of functie dient een nieuwe Vacature te worden geplaatst.
5.11 De Gebruiker garandeert dat de door hem/haar opgegeven informatie ter inhoud van de Vacature geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal deze Gebruiker de vermoedelijke inbreuk onverwijld aan The Job Bar melden via info@jobbar.nl.
5.12 Het is de Gebruiker niet toegestaan om:
a. de via de Dienst verkregen (persoons)informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij The Job Bar of de betreffende persoon (in het geval van persoonsinformatie) hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent;
b. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De opdracht van de Gebruiker aan The Job Bar is pas bindend nadat Gebruiker per e-mail een bevestiging van de aanvraag (aanvraagbevestiging) heeft ontvangen of nadat The Job Bar met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
6.2 Er is bij aanschaf van Betaalde Opties en bij plaatsing van Vacatures door Uitzendbureaus een vergoeding verschuldigd bij gebruikmaking van de Dienst. De hoogte van de vergoeding wordt vermeld op de Website.
6.3 The Job Bar start met de uitvoering van Betaalde Opties op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de volledig verschuldigde vergoeding van Werkgever.
6.4 The Job Bar plaatst Vacatures van Uitzendbureaus op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de volledig verschuldigde vergoeding van het Uitzendbureau.
6.5 De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders wordt aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen in prijzen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.
6.6 Betaling vindt plaats per overboeking (per factuur) of direct online via iDEAL of creditcard (uitgevoerd door betaalprovider Mollie).
6.7 Indien de Gebruiker ervoor gekozen heeft om per overboeking (factuur) te betalen, betaalt de Gebruiker het factuurbedrag binnen de betaaltermijn die op de factuur wordt vermeldt. Als geen betalingstermijn op de factuur wordt vermeld en geen andere betaaltermijn is overeengekomen, dan geschiedt de betaling door de Gebruiker binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum.
6.8 Blijft betaling binnen de in Artikel 6.7 vermelde termijn uit, dan stuurt The Job Bar de Gebruiker een betalingsherinnering. In deze herinnering behoudt The Job Bar zich het recht voor om naast het overeengekomen bedrag óók administratiekosten in rekening te brengen.
6.9 Blijft de betaling binnen de in Artikel 6.7 en 6.8 gestelde termijnen nog steeds uit, dan zal stuurt The Job Bar de Gebruiker een aanmaning. In deze aanmaning worden aanmaningskosten in rekening gebracht bovenop de kosten die zijn genoemd in artikel 6.7 en 6.8.
6.10 Er vindt nimmer restitutie plaats ten aanzien van reeds betaalde bedragen, tenzij anders wordt bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 – Beschikbaarheid van de Dienst

7.1 The Job Bar is gerechtigd om de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik te beperken ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en/of Diensten of ten behoeve van andere in haar opvatting noodzakelijke redenen.
7.2 The Job Bar is gerechtigd onaangekondigd onderdelen van de Website of de Dienst aan te passen, te wijzigen (procedureel en/of technisch) en/of te verbeteren.
7.3 Er wordt niet door The Job Bar gegarandeerd dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. The Job Bar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst, ongeacht de oorzaak hiervan.
7.4 Er wordt niet door The Job Bar gegarandeerd dat de Website en/of de Dienst vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst van The Job Bar (zoals bijvoorbeeld de teksten, uitstraling, vormgeving en styling) berusten uitsluitend bij The Job Bar en haar licentiegevers.
8.2 Door het aanleveren van informatie ter inhoud van een Vacature, verleent de Gebruiker aan The Job Bar een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze informatie op de Website en Social media van The Job Bar openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is. Gebruiker garandeert de bevoegdheid voor het verlenen van deze toestemming.
8.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen geplaatste Vacatures van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij The Job Bar of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
8.5 In deze Gebruiksvoorwaarden is niets bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. Het is verboden voor de Gebruiker om handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van The Job Bar zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop The Job Bar Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 9 – Databank

9.1 De Databank van The Job Bar is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 sub a van de Databankenwet. The Job Bar is de producent (artikel 1 sub b van de Databankenwet) van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van The Job Bar, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
9.2 In aanvulling op Artikel 5.3 is het de Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 10 – Privacy

10.1 Ter verlening van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan The Job Bar. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacyverklaring van The Job Bar en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 The Job Bar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
11.2 Indien The Job Bar aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is The Job Bar uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan The Job Bar toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot maximaal een bedrag ter grootte van de vergoedingen die The Job Bar gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– materiële schade aan zaken
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht
– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak
11.4 Iedere aansprakelijkheid van The Job Bar voor andere dan direct schade, zoals beschreven in Artikel 11.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
11.5 De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van The Job Bar zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 In geval van overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door The Job Bar.
12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van The Job Bar, tekortkomingen van door The Job Bar ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
12.3 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt. Hierbij zijn zij niet gehouden tot vergoeding van enige schade voortvloeiend uit deze ontbinding.

Artikel 13 – Duur en Beëindiging

13.1 De plaatsing van een Vacature op The Job Bar duurt 183 dagen. Betaalde Opties verschillen in duur, waarbij de Gebruiker in bepaalde gevallen de duur mede kan bepalen. Indien de Dienst vóór afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door de Gebruiker, bijvoorbeeld omdat een Vacature inmiddels is vervuld, volgt géén recht op restitutie van gelden.
13.2 The Job Bar en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en deze Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.
13.3 De door The Job Bar voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
13.4 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die The Job Bar ten dienste staan, is The Job Bar te allen tijde zonder zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en zonder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om:
a. de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
b. bepaalde content in Vacatures te verwijderen
c. Vacatures te verwijderen

Artikel 14 – Varia

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en The Job Bar ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
14.3 The Job Bar mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken zonder hierbij recht te hebben op restitutie van gelden.
14.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en The Job Bar aan het overblijvende gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden verbonden. The Job Bar zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 augustus 2019